خطای پزشکی در بیمارستان امام (ره) تایید شد

خطای پزشکی در بیمارستان امام (ره) تایید شد

کادر درمان یک بیمارستان خطای خود را با چاشنی اهانت به خورد خانواده بیمار دادند؛ اما وزیر بهداشت همراه با پیگیری خبرتگار ما، خود وارد میدان شد و از عزل مقامات مسئول در این رابطه خبر داد.

ادامه مطلب

خطای پزشكی؛ كليه بيمار سهواً از بدنش خارج شد!

خطای پزشكی؛ كليه بيمار سهواً از بدنش خارج شد!

دختر جواني كه براي خارج كردن كيستي در شكمش به يكي از متخصصان زنان و زايمان اصفهان مراجعه كرد، وقتي به هوش آمد متوجه شد كه اين پزشك به اشتباه تنها كليه او را از بدنش خارج كرده است.

ادامه مطلب